Dölja preloader

Laddar

Integritetspolicy

Ideella föreningen Arbetslivskraft med firma Fair Bemanning är en förening vilken harsom övergripande ändamål att verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Arbetslivskrafts grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser. Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen. Arbetslivskraft skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet. Vi skall vara drivande i skapandet av normer för ömsesidighet och nätverka för samhällsengagemang. Arbetslivskraft skall hjälpa till att bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet genom att ha en demokratisk beslutsprocess i organisationen och därigenom inkludera invånare och volontärer som deltagare. Arbetslivskraft skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker och offentlig sektor. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vi bedriver verksamhet i Stockholms län. Arbetslivskraft bildades 2014 som en avknoppning från ett ESF projekt i Södertälje kommun. Den ideella föreningen Arbetslivskraft med firma Fair Bemanning är ett arbetsintegrerande socialt företag som bedriver näringsverksamhet.

Den Fair Bemanning är en ideell förening grundad med företag, kommuner, universitet och organisationer som medlemmar, och deras demokratiska inflytande avspeglar sig på den verksamhet som vi erbjuder.

För att kunna bedriva vår verksamhet måste vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som registrerad deltagare i vår verksamhet.

Vem ansvarar för hanteringen av dina uppgifter? 

Fair Bemanning är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679). 

Arbetslivskraft är ytterst anordnare av all verksamhet inom Fair Bemanning, vilket betyder att vi också är ansvariga för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet som genomförts med någon av våra samverkansparter, exempelvis med någon av våra medlems- eller samarbetsorganisationer, om anmälan går via Arbetslivskraft. Samma regler gäller som vid verksamhet där endast Fair Bemanningär arrangör. 

Laglig grund 

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund. Vi kan ha samarbete med offentlig sektor och är verksamhet som omfattas av kommun-, landstingsfullmäktiges eller riksdagsbeslut anses som en uppgift av allmänt intresse. I de fall du anmäler dig till en utbildning/ett arrangemang hos oss ingår du ett avtal, vilket gör att vi även kan behandla dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal. 

Verksamhetsadministration 

Fair Bemanning behandlar personuppgifter för att administrera medlemskap i föreningen samt för utbildning, seminarier, konferenser och att kommunicera med registrerade deltagare. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal. 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till C/O City. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i verksamheten. 

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare 

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi kan komma att dela dina uppgifter med anslagsgivande myndigheter, försäkringsbolag eller motsvarande. 

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i diskussionsforum och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig? 

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du ansöker om medlemskapvår organisation (företag, förvaltning, kommun, landsting, myndighet, förening eller annan organisation) respektive registrerar dig för deltagande i vår verksamhet, exempelvis till arbetsträningpersonalannonseringen eller för att delta i något annat av våra arrangemang. 

Registrering kan bland annat ske via anmälan i våra webbformulär, via telefon eller i samband med en verksamhet som du närvarar vid. Vi kan även komma att hämta data från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, samt register som används för kreditbedömning. 

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker fairbemanning.se eller annan Arbetslivskrafts-administrerad hemsida behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. 

Vad använder vi uppgifterna till? 

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande, ge dig god service samt för direktamarknadsföringsändamål kopplat till vår verksamhet. 

Det senare kan du när som helst välja att avsäga dig 

Fair Bemanning behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och när det är en förutsättning för bidrag från offentlig sektor. 

Här nedan hittar du en översikt över vilka uppgifter vi sparar och på vilken laglig grund vi gör det.  

Lagringstid 

Som huvudregel sparas personuppgifter för de medlemskap och ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i Fair Bemannings verksamhet och i upp till 24 månader därefter. Uppgifter om medlemskap kommer att finnas kvar, men personliga uppgifter tas bort när de inte är aktuella. 

Fair Bemanning kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav på att under viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Fair Bemannings verksamhet. 

Fair Bemanning kan även bli skyldig att lagra närvarolistor och rapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078). 

Fair Bemanning raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla. 

Vem behandlar uppgifterna? 

Fair Bemanning lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utom här i policyn nämnda fall. Vi säljer ej heller dina uppgifter utan ditt medgivande. 

Uppgifter behandlas dock av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som Fair Bemanning samarbetar med avseende IT-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Fair Bemanning anger. 

Vi kan också bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet – till exempel till polisen eller annan myndighet. 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Självfallet lägger vi stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids till utomstående eller går förlorade. 

Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus. 

Dina rättigheter 

Registerutdrag 

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där det framgår vilka uppgifter vi har sparade om dig. Fair Bemanning kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad. 

Efter att vi säkerställt din identitet kommer registerutdraget att sändas till din kontaktadress. 

Begäran om registerutdrag lämnas till Arbetslivskraft, se kontaktuppgifter. 

Rättelse och radering 

Fair Bemanning har ansvar att se till att data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. 

Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis ovan nämnda bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet. 

Sådan begäran skickas till Arbetslivskraft, se kontaktuppgifter. 

Rätt att begränsa behandlingen 

Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för direkta marknadsföringsändamål. Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. 

Dataportabilitet 

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt. 

Tillsynsmyndighet 

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen GDPR i Sverige. Om du anser att Fair Bemanning hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen, se kontaktuppgifter nedan. 

Klagomål 

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

  

Kontaktuppgifter till Datainspektionen 

Telefon: 08-657 61 00 

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 

  

Kontaktuppgifter till Arbetslivskraft 

E-post: gdpr@fairbemanning.se 

Alternativt om du vill ringa så kontakta medlemsansvarig styrelsemedlem. 

© 2019 Arbetslivskraft 

Färg SWITCHER